Terapija usmjerena saosjećanjem

Pronađite CFT terapeuta u svom okruženju preko međunarodnog registra CFT terapeuta, koji je razvila Fondacija saosjećajni um (Compassionate Mind Foundation) CMF – Find CFT therapist.

Obavještenja za profesionalce o stručnom usavršavanju iz terapije usmjerene saossjećanjem nalaze se na stranicama Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju.

* * *

Compassion Focused Therapy (CFT) je terapija koja je usmjerena na građenje saosjećajnog uma kroz terapijske aktivnosti zasnovane na suštinskim psihološkim i neurofiziološkim procesima zahvaljujući čemu ovaj terapijski pristup ide prema integrisanoj, biopsihsocijalnoj nauci o psihoterapiji. Ovaj terapijski pristup je razvio Paul Gilbert tako što je kroz primjenu kognitivno-bihejvioralnih metoda došao do uvida da kod klijenata postoje teškoće u pristupanju afilijativnim emocijama i imaju velike teškoće da osjete olakšanje i doživljaj umirenja i sigurnosti. Istraživanja pokazuju da specijalizovani sistemi afektivne regulacije stoje u osnovi ličnog doživljaja umirenja, sigurnosti i dobrobiti. Vjeruje se da su ovi sistemi evoluirali sa sistemima afektivne povezanosti, i to posebno sa sposobnošću da se adekvatno registruje pružanje brige i njege (od strane drugih i/ili sebe) i da se na nju reaguje umirenošću i osećanjem blagostanja.

CFT predstavlja pristup trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije koji koristi punu svjesnost (eng. mindfulness) i saosjećanje (eng. compassion) s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da razviju i njeguju duboko razumjevanje i saosjećanje prema sebi i drugim ljudskim bićima. Veoma je značajno da se pažljivo i s punom svjesnošću formira zdraviji odnos prema svojim i tuđim bolnim mislima i osjećanjima.