Igor Krnetić
Doktor psiholoških nauka
RE&KBT, ACT i CFT terapeut
Sertifikovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka

Dr Igor Krnetić je međunarodno i lokalno sertifikovan terapeut i supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije, začetnik kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije.

KBT u svom kliničkom radu primenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu KBT sprovodi od 2007. godine. Treći talas KBT primjenjuje od 2009. godine, a pristupe trećeg talasa KBT učio je od tvoraca ACT-a Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i Kirk D. Stroshala, tvorca CFT-a Paul Gilberta, kao i tvoraca FAP-a Mavis Tsai & Robert J. Kohlenberg.

Bivši je univerzitetski profesor psihopatologije i psihoterapije. Nakon 18 godina rada na univerzitetu je samovoljno dao otkaz  i napustio akademsku karijeru da bi se u potpunosti posvetio psihoterapijskoj praksi, edukaciji i superviziji.

Od 2007. godine vodi četvorogodišnju edukaciju iz KBT u skladu sa trening standardima Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies), a od 2011. godine do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Zvanje „diplomirani psiholog” i naučni stepen „magistar psihologije” stekao je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, a doktorsku disertaciju odbranio je na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je stipendista Njemačke službe za akademsku razmjenu (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) i 2000/2001. godine je boravio u Minhenu na Ludvig-Maksimilians univerzitetu (Ludwig-Maximilians-Universität, München).

Nakon višegodišnjeg poslijediplomskog stručnog usavršavanja u REBT centru Beograd postao je kvalifikovan za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i stekao status pridruženog saradnika Albert Elis instituta iz Nju Jorka (Albert Ellis Institute, New York), svjetski priznatog instituta za istraživanje i primjenu psihoterapije. RE&KBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine.

Na Albert Elis institutu u Nju Jorku školovan je i za edukovanje i superviziranje profesionalaca, nakon čega je postao prvi stručnjak iz Bosne i Hercegovine i drugi na Balkanu koji je stekao status akreditovanog internacionalnog supervizora za edukaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Treninge, edukaciju i superviziju kolega psihologa i psihijatara za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije sprovodi od 2007. godine.

U londonskom Centru za koučing (Centre for Coaching, London) školovan je za primjenu koučinga i prvi na Balkanu stekao status člana Internacionalnog društva za koučing psihologiju (International Society for Coaching Psychology). Koučingom se u privatnoj praksi bavi se od 2008. godine.

Po završetku diplomskog studija radio je kao pripravnik u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ u Banjoj Luci i sarađivao na brojnim projektima nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, a zatim je registrovao prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Savjetovanje Krnetić“ i započeo akademsku karijeru na Univerzitetu u Banoj Luci (Studijski program psihologija Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), prvo u zvanju asistenta, zatim višeg asistena, pa docenta, da bi došao do zvanja profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije, ali je na kraju dao otkaz na Univerzitetu da bi se u potpunosti posvetio psihoterapijskoj praksi, edukaciji i superviziji.

Osnovao prvi Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg se od 2007. godine sprovodi četvorogodišnji trening stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Prvi je u regionu zapadnog balkana 2011. godine započeo edukovanje psihologa i psihijatara za primjenu terapija trećeg talasa kognitivno-bihevioralne terapije (KBT).

Pored toga, vodi trening seminare i supervizije iz ACT i CFT u saradnji sa REBT centrom Beograd, REBT Praxis centrom i Temenos centrom iz Novog Sada, KBT opcijom iz Zagreba, Udruženjem Domino iz Sarajeva, Društvom za BKT Slovenije, Srpskim udruženjem bihejvioralno-kognitivnih terapeuta, Društvom psihologa u Splitu, Udrugom U.Z.O.R. iz Rijeke i brojnim drugim profesionalnim organizacijama u okruženju.

Osnivač je i bivši predsjednik (od 2002. do 2019. godine) Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. U ovom trenutku je zvanični predstavnik Zapadnog Balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science) i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za klinčku psihologiju i psihološke tretmane (The European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment). Duži niz godina (od 2008. do 2019. godine) je bio zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies). Bio je inicijator organizacije i predsjednik Prve međunarodne konferencije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci od 6. do 9. juna 2013. godine. Više puta je bio član programskih komiteta za KBT kongrese na evropskom i svjetskom nivou (kongresi EABCT-a, ACBS- i ICCP-a).

Pored toga što je zadovoljio najviše naučne (doktor nauka) i praktične standarde struke (akreditovani terapeut, supervizor i koučing psiholog) i dalje je aktivno posvećen kontinuiranom stručnom usavršavanju. Trenutno je fokusiran na usavršavanje iz terapija trećeg talasa bihejvioralne terapije.

U Istanbulu je 2011. godine učestvovao u nizu trening radionica iz Acceptance and Commitment Therapy (ACT) koje je vodio tvorac ovog pristupa Steven C. Hayes (ACT in Practice: Creating Rapid Clinical Change, zatim ACT in a Case of Conflicted Relationships, te What a Contextual Behavioral Approach has to Contribute to Cognitive Therapy), a u Parmi je iste godine završio trening za konceptualizaciju slučajeva sa problemima anksioznosti, depresije i bijesa iz ACT perspektive i za primjenu ACT intervencija u radu sa navedenim problemima: Basic ACT Processes, Principles, and Moment-to-Moment Choices koju su vodili Matthew McKay & Patricia Zurita Ona.

U Vašingtonu je 2012. godine učetvovao na trening radionicama koje su vodili Kelly Wilson (Listening with ACT Ears, Seeing with ACT Eyes), Sonja V. Batten i Robyn D. Walser (Providing Supervision in ACT), te Russ Harris (The Reality Slap). U Utrehtu je iste godine učestvovao na trening radionici Mindfulness, Experiencing and Vital Living koju je vodila Robyn D. Walser.

U Cirihu je 2013. godine učestovao na uvodonoj edukaciji iz Compassion Focused Therapy (CFT) koji je vodio tvorac ovog pristupa Paul Gilbert, a zatim je iste godine na Univerzitetu Derby u Velikoj Britaniji prošao obuku iz naprednih kliničkih vještina za primjenu CFT-a koji je takođe vodio Paul Gilbert.

U Bressanoneu u Italiji je u junu 2014. godine učestvovao na trodnevnoj edukaciji Enhance creativity and overcome obstacles in psychotherapy through the Acceptance and Commitment Therapy koju je vodila Sonja V. Batten, a u oktobru iste godine je u Briselu bio učesnik u prvom ACT Trening Institutu gdje je prošao edukacije za upotrebu RFT-a u kliničkoj promjeni ACT-a koje su vodili Matthieu Villatte (How to Use Relational Frame Theory to Master Verbal Interactions, Experiential Exercises, and Metaphors in Therapy) i Benjamin Schoendorff (The RFT of Matrix).

Na istom institutu predstavio je kroz trening edukaciju svoj model za edukovanje i superviziranje ACT terapeuta: Mindfulness for Three: Mindful Peer Counseling Supervision.

U Berlinu je u julu 2015. godine učestvovao na dvodnevnoj edukaciji Functional Analytic Psychotherapy (FAP): Deepening Your Clinical Skills of Awareness, Courage, Therapeutic Love and Behavioral Interpretation koju su vodili tvorci ovog pristupa trećeg talasa bihejvioralne terapije Mavis Tsai & Robert J. Kohlenberg. Iste godine u Berlinu je učestvovao je na trening radionici za primjenu ACT-a sa parovima When It Takes Two for ACTing Mindfully: Embodied ACT Experiental Exercises for Couples Work koju je vodila Manuela O’Connell.

Tokom 2016. godine je pisao i objavio naučnu knjigu Kružna razmišljanja i uopštena vjerovanja o sebi koja vode u depresiju, namjenjenu naučnoj i stručnoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za razumijevanje uloge kognitivnih faktora u razvoju i održavanju depresije, a koja je dostupna za besplatno preuzimanje ovdje. U toku iste godine završio je i prevod knjige Steven C. Hayes: Izađi iz svog uma u svoj život, namjenjene širokoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za unapređenje svog života primjenom naučno zasnovanih psiholoških principa i tehnika.

U Ljubljani je u septembu 2017. godine učestvovao je na trening radionici The Therapeutic Relationship in CBT: Management of Transference-Countertransference Issues koju je vodio Robert Leahy, direktor Američkog instituta za kognitivnu terapiju i dobitnik Aron Beck priznanja za istaknuti doprinos KBT-u.

U maju 2018. godine je učestvovao na The Frankfurt Academy of Psychological Therapies u okviru koje je prošao obuku za Process-based CBT, koji su na ovom događaju po prvi put predstavili tvorci ovog modela KBT-a Steven Hayes i Stefan Hofmann.

U organizaciji Centra za KBT u Banja Luci je učestvovao u edukacijama iz Dijalektičko bihejvioralne terapije (eng. Dialectical Behaviour Therapy, DBT) koju je vodila Ann-Marie Jelena Golden u februaru 2018. godine, zatim Uvod u teoriju i praksu evaluacije psiholoških tretmana koju su vodili Dragan Žuljević i Nikolija Rakočević u aprilu 2018. godine, te Moć metafora u psihoterapiji 2019. godine koju je vodila Nataša Jokić-Begić.

2020. godine je učestvovao u online edukaciji Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT): Brief Interventions for Radical Change koju je vodio Kirk Strosahl, jedan od tvoraca ACT-a, zatim u online edukacijama Self-Compassion koju je vodio Russ Harris i How to Deliver High Quality ACT Supervision koju su vodili Eric Morris i Linda Nicholson, te u naprednoj online edukaciji CFT for Complex Cases koju je vodio tvorac CFT-a Paul Gilbert.

2021. godine je učestvovao u još jednoj naprednoj online edukaciji iz CFT: Working with Fears, Blocks and Resistances to Compassion koju je vodio tvorac CFT-a Paul Gilbert, zatim u desetonedeljnoj online edukaciji Functional Analytic Psychotherapy (FAP) 10-week Therapist Training Group koju su vodili Mary P. Loudon & Sarah Sullivan-Singh, kao i dvije napredne online edukacije iz ACT-a: Exploring Values in ACT koju je vodio jedan od tvoraca ACT-a Kelly G. Wilson i Healing Trauma with ACT koju je vodila Robyn D. Walser.

2022. godine je učestvovao u online edukaciji ACT for Depression: Going deeper into the processes to lift the inertia and move forward with purpose koju je vodio Jim Lucas, kao i u online edukaciji DNA-V for adults: A new process-based change framework for helping adults face change and grow stronger koju je vodila Louise Hayes, te u online edukaciji ACT for Suicidal Behavior koju je vodio Kirk Strosahl.