Terapija prihvatanjem i posvećenošću

 

Pronađite ACT terapeuta u svom okruženju preko zvaničnog registra Udruženja za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science) ACBS – Find ACT therapist.

Obavještenja za profesionalce o stručnom usavršavanju iz terapije prihvatanjem i posvećenošću nalaze se na stranicama Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju.

* * *

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) dobila je ime na osnovu svoje suštinske poruke: prihvati ono što je izvan tvoje lične kontrole i posveti se onim akcijama koje unapređuju i obogaćuju tvoj život. Cilj ove terapije je ostvarivanje ličnih potencijala za ispunjen i smislen život, podučavanjem psiholoških vještina za nošenje sa bolnim mislima, emocijama i tjelesnim senzacijama, pomaganjem u otkrivanju ličnih vrijednosti i ličnog smisla življenja, te korištenja tih saznanja za vođenje, inspirisanje i motivisanje klijenata da promijene svoj život na bolje.

ACT je kontekstualno fokusirana forma kognitivno-bihejvioralne terapije koja koristi punu svjesnost (eng. mindfulness) i ponašajno aktiviranje (eng. behavioral activation) s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da žive život u sadašnjosti, posvećeni njima važnim životnim vrijednostima i ciljevima, a manje usmjereni na bolne emocije, misli i iskustva. ACT uči ljude kako da se angažuju i prevaziđu psihološku patnju upotrebom tehnika prihvatanja i pune svjesnosti, kako da razviju psihološku fleksibilnost i saosjećanje prema sebi, te kako da razvijaju oblike djelovanja koji unapređuju njihovo življenje. U ovom pristupu se ne radi o načinima borbe sa emocijama, već o načinima prihvatanja života kao takvog i doživljavanja svega što on ima da ponudi, uz posvećeno djelovanje zasnovano na lično izabranim vrijednostima. ACT nudi izlaz iz patnje kroz izbor da se živi život zasnovan na onome što je pojedincu stvarno najvažnije.

ACT se od početka razvijao kroz naučnu tradiciju, a naučna zajednica i dalje uspješno provjerava bazične naučne postavke koje leže u osnovi ovog pristupa, kao i samu efikasnost primjene ACT tehnika za rješavanje brojnih životnih problema, kao što su anksioznost, depresija, post-traumatski stresni poremećaj, zloupotreba alkohola i droga, hronični bol, psihoze, problemi ishrane, itd. ACT je i zvanično uvršten u listu naučno zasnovanih tretmana.

ACT pomaže klijentima u razviju psihološke fleksibilnosti kroz šest bazičnih procesa:

  1. Kognitivno defuziranje: učenje opažanja kognicija (misli, predstava i sjećanja), emocija i tjelesnih senzacija takvim kakvi jesu, a ne onakvim kakvim se čine da jesu.
  2. Prihvatanje: dozvoljavanje kognicijama, emocijama i tjelesnim senzacijama da dolaze i prolaze, bez borbe sa njima.
  3. Prisutnost u sadašnjem trenutkom: sposobnost svjesnog doživljavanja unutrašnjih i spoljašnjih događanja sada i ovdje, sa otvorenošću, zanimanjem i bez automatskog fokusiranja na prošlost ili budućnost.
  4. Posmatranje sebe: dolaženje do transcendentalnog sebe i življanje u kontaktu sa svojom kontinuinuiranom svjesnošću sebe, drugih i života.
  5. Vrijednosti: otkrivanje šta je stvarnom meni najvažnije u životu.
  6. Posvećeno djelovanje: postavljenje ciljeva u skladu sa vrijednostima osobe i odgovorno djelovanje u pravcu postizanja tih ciljeva.

Prva četiri procesa određuju ACT kao majndfulnes terapiju (ili terapiju punom svjesnošću), a zadnja dva procesa određuju ACT kao terapiju ponašajnim aktiviranjem.