logo

Preporučujemo

Depresija

Depresija je ozbiljan emocionalni poremećaj koji značajno utiče na razvoj problema u odnosima sa drugim ljudima, patnju porodice i gubitak radne produktivnosti. Ipak, depresija se uspješno tretira psihološki, medikamentima ili njihovom kombinacijom...

Više o ovom...

Biografija

 

 

 

 

 

Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, RE&KBT, ACT i CFT terapeut 
Sertifikovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka

Dr Igor Krnetić stekao je zvanje „diplomirani psiholog" i naučni stepen „magistar psihologije" na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, a doktorsku disertaciju odbranio je na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je stipendista Njemačke službe za akademsku razmjenu (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) i 2000/2001. godine je boravio u Minhenu na Ludvig-Maksimilians univerzitetu (Ludwig-Maximilians-Universität, München).

Nakon višegodišnjeg poslijediplomskog stručnog usavršavanja u REBT centru Beograd postao je kvalifikovan za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i stekao status pridruženog saradnika Albert Elis instituta iz Nju Jorka (Albert Ellis Institute, New York), svjetski priznatog instituta za istraživanje i primjenu psihoterapije. RE&KBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine.

Na Albert Elis institutu u Nju Jorku školovan je i za edukovanje i superviziranje profesionalaca, nakon čega je postao prvi stručnjak iz Bosne i Hercegovine i drugi na Balkanu koji je stekao status akreditovanog internacionalnog supervizora za edukaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Treninge, edukaciju i superviziju kolega psihologa i psihijatara za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije sprovodi od 2007. godine.

U londonskom Centru za koučing (Centre for Coaching, London) školovan je za primjenu koučinga i prvi na Balkanu stekao status člana Internacionalnog društva za koučing psihologiju (International Society for Coaching Psychology). Koučingom se u privatnoj praksi bavi se od 2008. godine.

Po završetku diplomskog studija radio je kao pripravnik u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ u Banjoj Luci i sarađivao na brojnim projektima nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, a zatim je registrovao prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Savjetovanje Krnetić.“ Takođe je zaposlen na Univerzitetu u Banoj Luci (Studijski program psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), u zvanju profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije.

Više godina bio je direktor stručne edukacije za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije u organizaciji Društva psihologa Republike Srpske, a zatim je osnovao prvi Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg se izvodi četvorogodišnji trening stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Prvi je u regionu zapadnog balkana započeo edukovanje psihologa i psihijatara za primjenu terapija trećeg talasa kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), a sredinom oktobra svake godine u Banja Luci organizuje dvanaestosedmičnu edukaciju iz Saosjećanjem usmjerene terapije prihvatanjem i posvećenošću (12 Week Training Course in Compassion Focused ACT).

Pored toga, vodi trening seminare i supervizije iz RE&KBT, ACT i CFT u saradnji sa REBT centrom Beograd, REBT Praxis centrom i Temenos centrom iz Novog Sada, Srpskim udruženjem bihejvioralno-kognitivnih terapeuta, Udruženjem Domino iz Sarajeva, Društvom za BKT Slovenije, Društvom psihologa u Splitu, Udrugom U.Z.O.R. iz Rijeke i brojnim drugim profesionalnim organizacijama u okruženju.

Predsjednik je Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, kao i zvanični predstavnik Zapadnog Balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science) i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies). Više godina (2003-2011) bio je član Suda časti Društva psihologa Republike Srpske. Bio je inicijator organizacije i predsjednik Prve međunarodne konferencije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci od 6. do 9. juna 2013. godine. Više puta je bio član programskih komiteta za KBT kongrese na evropskom i svjetskom nivou (kongresi EABCT-a, ACBS- i ICCP-a).

Pored toga što je zadovoljio najviše naučne (doktor nauka) i praktične standarde struke (akreditovani terapeut, supervizor i koučing psiholog) i dalje je aktivno posvećen kontinuiranom stručnom usavršavanju. Trenutno je fokusiran na usavršavanje iz terapija trećeg talasa bihejvioralne terapije.

U Istanbulu je 2011. godine učestvovao u nizu trening radionica iz Acceptance and Commitment Therapy (ACT) koje je vodio tvorac ovog pristupa Steven C. Hayes, a u Parmi je iste godine završio trening za konceptualizaciju slučajeva sa problemima anksioznosti, depresije i bijesa iz ACT perspektive i za primjenu ACT intervencija u radu sa navedenim problemima. U Vašingtonu je 2012. godine učetvovao na trening radionicama koje su vodili Kelly Wilson (Listening with ACT Ears, Seeing with ACT Eyes), Sonja V. Batten i Robyn D. Walser (Providing Supervision in ACT), te Russ Harris (The Reality Slap). U Utrehtu je iste godine učestvovao na trening radionici Mindfulness, Experiencing and Vital Living koju je vodila Robyn D. Walser. ACT primjenjuje u svom kliničkom radu od 2009. godine, a od 2011. godine na području cijelog zapadnog Balkana sprovodi radionice za obuku profesionalca za primjenu ACT-a.

U Cirihu je 2013. godine učestovao na uvodonoj edukaciji iz Compassion Focused Therapy (CFT) koji je vodio tvorac ovog pristupa Paul Gilbert, a zatim je iste godine na Univerzitetu Derby u Velikoj Britaniji prošao obuku iz naprednih kliničkih vještina za primjenu CFT-a koji je takođe vodio Paul Gilbert. CFT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2013. godine.

U Bressanoneu u Italiji je u junu 2014. godine učestvovao na trodnevnoj edukaciji Enhance creativity and overcome obstacles in psychotherapy through the Acceptance and Commitment Therapy koju je vodila Sonja V. Batten, a u oktobru iste godine je u Briselu bio učesnik u prvom ACT Trening Institutu gdje je prošao edukacije za upotrebu RFT-a u kliničkoj promjeni ACT-a koje su vodili Matthieu Villatte (How to Use Relational Frame Theory to Master Verbal Interactions, Experiential Exercises, and Metaphors in Therapy) i Benjamin Schoendorff (The RFT of Matrix).

Na istom institutu predstavio je kroz trening edukaciju svoj model za edukovanje i superviziranje ACT terapeuta: Mindfulness for Three: Mindful Peer Counseling Supervision.

U Berlinu je u julu 2015. godine učestvovao na dvodnevnoj edukaciji Functional Analytic Psychotherapy (FAP): Deepening Your Clinical Skills of Awareness, Courage, Therapeutic Love and Behavioral Interpretation koju su vodili tvorci ovog pristupa trećeg talasa bihejvioralne terapije Mavis Tsai & Robert J. Kohlenberg. Iste godine u Berlinu je učestvovao je na trening radionici za primjenu ACT-a sa parovima When It Takes Two for ACTing Mindfully: Embodied ACT Experiental Exercises for Couples Work koju je vodila Manuela O’Connell.

Tokom 2016. godine je pisao i objavio naučnu knjigu Kružna razmišljanja i uopštena vjerovanja o sebi koja vode u depresiju, namjenjenu naučnoj i stručnoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za razumijevanje uloge kognitivnih faktora u razvoju i održavanju depresije, a koja je dostupna za besplatno preuzimanje ovdje. U toku iste godine završio je i prevod knjige Steven C. Hayes: Izađi iz svog uma u svoj život, namjenjene širokoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za unapređenje svog života primjenom naučno zasnovanih psiholoških principa i tehnika.

U Ljubljani je u septembu 2017. godine učestvovao je na trening radionici The Therapeutic Relationship in CBT: Management of Transference-Countertransference Issues koju je vodio Robert Leahy, direktor Američkog instituta za kognitivnu terapiju i dobitnik Aron Beck priznanja za istaknuti doprinos KBT-u.

U organizaciji Centra za KBT u Banja Luci je učestvovao u edukacijama iz Dijalektičko bihejvioralne terapije (eng. Dialectical Behaviour Therapy, DBT) koju je vodila Ann-Marie Jelena Golden u februaru 2018. godine i Uvod u teoriju i praksu evaluacije psiholoških tretmana koju su vodili Dragan Žuljević i Nikolija Rakočević u aprilu 2018. godine.

Iste godine u maju je učestvovao na The Frankfurt Academy of Psychological Therapies u okviru koje je prošao obuku za Process-based CBT, pristupa koji su na ovom događaju po prvi put zajedno predstavili tvorci ovog modela KBT-a Steven Hayes i Stefan Hofmann.